default_mobilelogo

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" Jn 3,16

Kedves Testvéreink!

Amikor az elmúlt év október 31-én Augsburgban a római katolikus és az evangélikus egyház vezetői aláírtak egy fontos dokumentumot arról, hogy az ember Isten előtt csak a hit által nyerheti el a kegyelmet, a bűnbocsánatot és az üdvösség ígéretét és minden jócselekedet csak ennek a hitnek a következménye lehet -sokan a két történelmi egyház közeledéséről, megbékélésének első lépéséről beszéltek. Ez a jelentős esemény azonban ennél sokkal többet is jelez! Arról a hitről tesz bizonyságot, amely bennünket az életét feláldozó Jézus Krisztushoz köt, amely hit megtöltheti a szívünket, áthatja a gondolatainkat és egész életszemléletünket. Sokakban -bármely egyházhoz tartozzanak is- elerőtlenedett, megfakult ez a hit! A mögöttünk lévő nehéz évtizedek és a huszadik század végének szelleme, az anyagi dolgok túlhangsúlyozása, az erkölcsi mértékek lazulása, vallási jelenségek torzulásai, a minden életterületen tapasztalható közöny jellegtelenné és súlytalanná tették a "hit" igazi tartalmát.
Most, amikor a Nagyhét küszöbére érünk, újra fel kell tennünk önmagunknak a kérdést: hiszek-e valóban Jézus Krisztusban, a Megváltóban, aki Nagycsütörtök éjszakáján és Nagypénteken vállalta a megaláztatást, kínos szenvedést és a kereszthalált, azért, hogy az én bűneimért, közönyösségemért, lázongásaimért, hűtlenségeimért és hitetlenségemért is vállalja Isten ítéletét, hogy egész életemért ne valljak kárt, hanem bűnbocsánatot és életem után üdvösséget nyerhessek?! Ha ebben hinni tudok, az már nem egy "általános Isten-hit" /"valakinek lennie kell fölöttünk" -mondják sokan!/, hanem személyes vallomás, a nekem is felkínált mentőkötél megragadása, a halálos veszélyből megmenekülő ember boldog felismerése! "Hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen!"
Erre a személyes Krisztus-hitre hív bennünket a Fiát értünk feláldozó Isten, mert fontosak vagyunk számára és szeret minket!
Erről a Krisztusról és a Benne való igazi hitről szeretnénk bizonyságot tenni ünnepi templomi alkalmainkon:

 Alkalmak:

 • Ápr. 16. VIRÁGVASÁRNAP:
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával /Muntag Andorné/
 • Nagyheti igehirdetés-sorozatunkat az Efézusi levél 3,14-19. versei alapján tartjuk.
 • Ápr. 17. HÉTFŐ 18 óra Meghajtom térdemet az Atya előtt... /Szirmai Zoltán/
 • Ápr. 18. KEDD 18 óra Megerősödjék Bennetek a belső ember az Ő lelke által /Muntag Andorné/
 • Ápr. 19. SZERDA 18 óra Krisztus lakjék szívetekben a hit által /Muntag Andorné/
 • Ápr. 20. NAGYCSÜTÖRTÖK 18 óra Úrvacsorai istentisztelet -A szeretetben meggyökerezve képesek legyetek megérteni... /Szirmai Zoltán/
 • Ápr. 21. NAGYPÉNTEK:
  8 óra Úrvacsorai istentisztelet /Muntag Andorné/
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával /Szirmai Zoltán/
  18 óra Istentisztelet passióval, úrvacsorával -gyermekek szolgálatával- Megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét /Szirmai Zoltán/
 • Ápr. 22. NAGYSZOMBAT:
  18 óra -Passiójáték- gyülekezet ifjúságának előadásában -/Gazdag Zsuzsanna/- Hogy teljességre jussatok...
 • Ápr. 23. HÚSVÉTVASÁRNAP:
  5 óra Hajnali istentisztelet /Gazdag Zsuzsanna/
  1/2 10 óra Istentisztelet úrvacsorával /Muntag Andorné/
  11 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsorával  /Szirmai Zoltán/
  18 óra Esti istentisztelet /Muntag Andorné/
 • Ápr. 24. HÚSVÉTHÉTFŐ:
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával /Muntag Andorné/
  18 óra Esti istentisztelet /Szirmai Zoltán/

Hírek gyülekezetünk életéből:

 1. Reménységgel léptünk át a 2000. Év küszöbén, hálát adva Istennek a kettős évfordulóért, a kersztyénség 2000-ik és a magyar keresztyénség 1000-ik jubileumi évéért. Kérjük, figyeljék az egyházi és világi híradásokat az ünnepi rendezvényekkel kapcsolatban!
 2. Szépszámú konfirmandus-csoport készül a május 7-i konfirmációra és már az év első hónapjaiban is több több felnőtt keresztelés volt, amely egyúttal konfirmáció is. Imádkozzunk értük, hogy hit ébredjen szívükben és megerősödjenek e hitben.
 3. Bővülnek testvérgyülekezeti kapcsolataink: meglátogattak bennünket és a szomszédos Deák téri gyülekezetet a svédországi Linköpingből érkező küldöttek, akik a további kapcsolatokat készítik elő.
  Tavasszal erdélyi kapcsolataink is erősödnek, az ottani millenniumi ünnepségeken való szolgálatok által, Apáczán, Sepsiszentgyörgyön és Brassóban.
  Nyáron pedig a németországi Trostberg-i testvérgyülekezetbe látogatunk kapcsolataink erősítésére templomi ünnepükön való részvétellel.
 4. Ismét gazdagodott templomunk: a tavaly felszerelt új harangunk és a korábban felszerelt toronyóránk összekapcsolásával lehetővé tettük, hogy az időt óránként és negyedóránként, valamint délben és este harangütések jelezzék.
 5. Új tisztikart választottunk -az általános tisztújítás keretében- a korábbi tisztségviselők mellett két új másodfelügyelő: Lukáts Miklós és Dr. Kéry Lajos, jegyző: Maján György, valamint hét új presbiter: Dévény Zoltán, Dr. Hullán Lehel, ifj. Luthár Jenő, Harmati Gergely, Brózik Dóra, Nagy Zsolt, Lehoczky Frigyes kezdte meg szolgálatát. Közülük többen az ifjúsági bibliakörünk tagjai.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

A fasori gyülekezet lelkészei és vezetősége

2000. Húsvét